1.1. Les presents condicions generals de compra (CGC) regulen els termes i les condicions per les que es regeix tota la compra d’entrades mitjançant la pàgina web www.perrosalagua.com.

 

1.2. Aquestes CGC prevaldran en tot cas per sobre qualsevol altre document, i no quedaran modificades o alterades per altres clàusules que puguin aparèixer a l’ordre de compra del comprador o en altres documents, excepte si existeix un acord exprés i per escrit de Carmen López Díaz Mascotas Mataró (CLDMM).

 

1.3. Amb la realització de l’ordre de compra, el comprador accepta expressament aquestes CGC, que comprèn i ha llegit detingudament, per haver tingut coneixement de la seva existència abans de confirmar la compra al web www.perrosalagua.com i quedar vinculat per aquestes.

 

1.4. Les presents CGC seran efectives i, en conseqüència, obligaran al comprador a abonar el preu de les entrades, des del moment en que es cursi l’ordre de compra en la forma establerta a aquestes CGC.

La venda d’entrades a través de la web www.perrosalagua.com es fa sota la denominació Carmen López Díaz Mascotas Mataró, amb domicili al Carrer Abat Dorda 18, 08304 Mataró (Barcelona) i NIF 77298192E, amb el correu electrònic servicio.cliente@perrosalagua.com i el telèfon +34 650 658 187.

3.1 La compra d’entrades es podrà realitzar a la taquilla o per internet mitjançant el web www.perrosalagua.com.

3.2 La compra per internet es completarà un cop el comprador faci efectiu el pagament de les entrades i aquest quedi confirmat, assignant-li un número de localitzador. Addicionalment, el comprador rebrà a l’adreça facilitada un e-mail de confirmació de l’ordre de compra.

3.3 Excepte per indicació contraria, l’e-mail de confirmació de l’ordre de compra no tindrà la consideració d’entrada a efectes d’accedir a les instal·lacions de l’Aquapark Caní.

3.4 El comprador no podrà variar, modificar o anular les condicions de l’ordre de compra un cop s’hagi confirmat el pagament.

4.1. El comprador rebrà l’entrada via e-mail a l’adreça de correu electrònic facilitada al realitzar l’ordre de compra.

4.2. L’emissió d’entrades en substitució d’aquelles perdudes, robades, deteriorades o destruïdes pot donar lloc a càrrecs d’administració raonables.

5.1. El preu indicat de les entrades inclou, excepte indicació en sentit contrari, l’Impost del Valor Afegit (IVA) i s’expressarà, en tot cas, en la moneda Euro (€).

5.2. La compra d’entrades pot generar costos de gestió i d’entrega no reemborsables, que en tot cas s’especificaran un cop iniciada l’ordre de compra.

5.3. El comprador haurà de satisfer el preu en el moment en que executi l’ordre de compra, identificant les dades requerides i seleccionant la modalitat de pagament.

5.4. El comprador podrà utilitzar targetes Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, Citicorp de crèdit o de dèbit com a forma de pagament.

5.5. El sistema de venda d’entrades fa servir un servidor segur i la última tecnologia d’encriptació.

5.6. CLDMM podrà modificar les tarifes o ofertes en qualsevol moment, tot i que aquesta modificació no afectarà les ordres de compra en curs.

El comprador no podrà exercir el dret a desistiment un cop realitzada l’ordre de compra i confirmat el pagament.

7.1. La impossibilitat del comprador d’acudir a les instal·lacions de l’Aquapark Caní el dia escollit a l’ordre de compra no donarà dret a cancel·lació o canvi de l’entrada.

7.2. En cas que les instal·lacions de l’Aquapark Caní no puguin obrir per causes de força major (condicions meteorològiques adverses, etc.), es canviarà l’entrada adquirida per una altra vàlida per la data escollida pel comprador d’entre les disponibles.

8.1. El nombre d’entrades que es poden comprar per una mateixa data por ser limitat a un nombre màxim per comprador i per tarja de crèdit.

8.2. El comprador no podrà revendre o cedir les entrades quan estigui prohibit per Llei.

8.3. Les entrades no es podran fer servir per publicitat, promocions, concursos o sorteigs, excepte existint autorització fefaent i per escrit de CLDMM.

9.1. CLDMM es reserva el dret de denegar al comprador l’accés a les instal·lacions de l’Aquapark Caní en cas d’incompliment de la normativa interna o per raons de seguretat.

9.2. Si es denegués l’accés, es retornarà al comprador el preu de l’entrada.

9.3. CLDMM, recomana consultar la normativa interna de l’Aquapark Caní, la qual es troba disponible a la pàgina web.

10.1. El comprador pot dirigir els seus dubtes, queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació a Carmen López Díaz Mascotas Mataró, mitjançant escrit enviat al Carrer Abat Dorda 18, 08340 Mataró (Barcelona); o per e-mail enviat a l’adreça de correu electrònic servicio.cliente@perrosalagua.com

10.2. CLDMM donarà resposta al comprador amb la major brevetat, i en tot cas en el termini màxim d’un mes comptant des de la presentació del dubte, queixa, reclamació o sol·licitud d’informació.

11.1. CLDMM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents CGC, notificant-ho al comprador mitjançant la publicació de la versió a la pàgina web www.perrosalagua.com.

11.2. CLDMM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització a la pàgina web d’aquestes CGC.

Si qualsevol clàusula inclosa a les presents CGC fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a la dita disposició o part de la mateixa que sigui nul·la o ineficaç, subsistint la resta de CGC en tots els altres efectes, i considerant-se tal disposició total o parcialment no inclosa.

13.1. Segons l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que s’obtinguin per raó de la relació mantinguda amb el comprador seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de CLDMM, a qui es podrà dirigir per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels mateixos.

13.2. Al fer us d’aquest web, el comprador consent el tractament de dita informació i dades, i declara que tota la informació o dades que ens faciliti son veraces i es corresponen amb la realitat.

14.1. La compra d’entrades a www.perrosalagua.com es regirà, a més de per les presents condicions de compra, per la legislació espanyola.

14.2. En cas de litigi o conflicte, seran competents els Jutjats de Barcelona i els seus superiors jeràrquics.